با کلیک بر روی تصوی می توانید فایل PDF راهنمای امتیازدهی را دانلود نمایید.

BR Scoring guid 239x300 - راهنمای امتیازدهی بنچ رست

همچنین برای اطلاعات بیشتر و آشنایی کامل با امتیازدهی در بنچ رست تفنگ بادی و ریم فایر می توانید به مقاله امتیازدهی بنچ رست مراجعه نمایید.