accuracy and precision - مقالات

تفاوت مفهوم دقت و تکرارپذیری در تیراندازی

وقتی صحبت از رشته‌های مختلف تیراندازی است، دو عبارت «دقت»[۱] و «تکرارپ…
2020-09-24/توسط صادق قرنجیکی
RF accessories 42 - مقالات

انتخاب مهمات ریم فایر ، بررسی و آماده سازی در بنچ رست ریم فایر

مدتی قبل در مورد آزمایش مهمات مقاله‌ای نوشتم. یافته‌های اصلی آن مقاله ب…
2020-10-30/توسط صادق قرنجیکی
RF accessories 35 - مقالات

تجهیزات بنچ رست ریم فایر

در این مقاله سعی داریم تا دید خود را نسبت به تجهیزاتی که بر…
2020-10-31/توسط صادق قرنجیکی
Free recoil 1 705x505 - مقالات

تیراندازی Free recoil در بنچ رست

تیراندازی بنچ رست آمیزه ای از بکارگیری مهارت و تکنیک های فردی ، تجهیزا…
2020-11-17/توسط صادق قرنجیکی
wind reading 705x397 - مقالات

بادخوانی در تیراندازی بنچ رست

این مقاله ترجمه بخشی از کتاب Rifle Accuracy با موضوع بادخوانی، نوش…
2020-11-20/توسط صادق قرنجیکی
flag - مقالات

تخمین سرعت باد در تیراندازی دقیق

ارتقای دقت در تیراندازی ، متکی به ارتقای انواع مختلفی از مها…
2020-11-25/توسط صادق قرنجیکی
pellet1 2 - مقالات

بالستیک داخلی تفنگ های PCP

این نوشتار در خصوص بالستیک در تفنگ های بادی است. این مقاله ترج…
2020-12-02/توسط صادق قرنجیکی
pellet drag - مقالات

بالستیک خارجی ساچمه های دیابلو

در مقاله بالستیک داخلی تفنگ های بادی که پیش از این منتشر گردیده اس…
2020-12-03/توسط صادق قرنجیکی
FX radar 6 - مقالات

معرفی کرنوگراف FX

زمانی که به تیراندازی بنچ رست و دقیق بپردازیم ، ناگزیر از تنظیمات…
2020-12-08/توسط صادق قرنجیکی
موارد بیشتر