بنچ رست 50 متر آنلیمیتد 50m Unlimited

بنچ رست 50متر بادی- بنچ رست بادی شامل کلاس های مختلفی است که انجمن تیراندازان بنچ رست ایران، مسابقات خود را در کلاس های فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF برگزار می نماید. با تصویب و تایید کلاس جدید 50 متر تفنگ بادی در سال 2019 ، کلاس های آنلیمیتد در این […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.