ایمنی میدان در مسابقات قهرمانی بنچ رست

فرمان های استاندارد میدان قبل از مسابقه اول هر روز از مسابقات ، مسئول میدان (Range Officer) باید دستورهای کلی را اعلام کند. این دستورها شامل دستورهای زیر یا شبیه به آنها باشند و شامل الزامات محلی می شوند (شامل قوانین ایمنی باشگاه یا محل برگزاری) :  در حین مسابقه ، در صورت بروز وضعیت […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.