بنچ رست ریم فایر – تکنیک های پایه

Benchrest-rimfire

همانطور که در مقاله آشنایی با تیراندازی بنچ رست مطالعه کردید ، بنچ رست رشته ای از ورزش تیراندازی است که در آن ، تیراندازان با قرار دادن تفنگ بر روی پایه های مخصوصی به نام Rest و کل این تجهیزات بر روی میز،  تیراندازی می کنند. این ورزش شامل عناصر دقت و مهارت است. […]

پرچم های بادنما – دیاگرام های بادخوانی

آخرین موضوعی که در مقاله ی پرچم های بادنما-مفاهیم پایه بررسی کردیم، مرتبط با نحوه قرارگیری و موقعیت اجزای بادنما در باد و مفهوم آنها بود که ارزش مرور مجدد را دارند. البته به عنوان یادآوری، مختصری از این بحث فرّار که خلاصه ای از تمام آنها را در دیاگرام های بادخوانی این نوشتار می […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.