بنچ رست 75/100 متر WRABF

بنچ رست 75/100متر، همانطور که پیش از این در اخبار و اطلاع رسانی ها اعلام شده بود، کلاس های 75 و 100 متر بنچ رست بادی به عنوان بخشی از کلاس های آنلیمیتد تفنگ بادی فدراسون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF در مجمع عمومی 2023 تحت کلاس های غیر رسمی تصویب گردید. […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.