برل تیونرها در بنچ رست تفنگ بادی

Barrel Tuner Airrifle 4

برل تیونرها – تیراندازان رشته‌ی بنچ‌ رست ریم فایر با یکی دو نکته درباره‌ی برل تیونرها و تنظیم لوله‌ی تفنگ آشنا هستند. این نکات از فرآیندهایی مانند روش هاپول[۱] تا فرآیندهای قرن بیست‌ ویکمی نوین‌تر ، مانند استفاده از تجهیزات نظارتی الکترونیکی برای تنظیم لوله‌ی تفنگ، متغیرند. در خصوص این پرسش که «آیا می‌توانیم مطالبی […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.