ویژگیهای بادنمای بنچ رست

بادنمای گوی دار

این مقاله ترجمه ای از نوشتار آقای Rich Graham از تیراندازان موفق بنچ رست سنترفایر می باشد. در مقالات قبلی مرتبط با بادنما و استفاده از این ابزار مهم تیراندازی بنچ رست، به خصوصیات کلی بادنما، مهارت های استفاده از بادنما و همینطور تجربیات بادخوانی در تفنگ بادی و ریم فایر پرداختیم. در این مقاله […]

پرچم های بادنما – نصب و چیدمان بادنما

در مقالات قبلی استفاده از پرچم های بادنما – مفاهم پایه بادخوانی ، با اجزای تشکیل دهنده یک بادنما ، کاربرد آن و تاثیر باد بر روی محل برخورد پرتابه آشنا شدیم. در این نوشتار به موضوع مهم دیگر استفاده از بادنماها یعنی موقعیت قرارگیری و چیدمان بادنما در میدان تیراندازی می پردازیم. همه دانسته […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.