مطابق با مصوبه کمیته اجرایی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران از سال ۱۳۹۷، رکوردهای تیراندازان شرکت کننده در مسابقات انجمن با عنوان رکوردهای بنچ رست، در وب سایت این انجمن ثبت و اطلاع رسانی خواهد شد. رکوردها در دو کلاس لایت و هوی ورمینت ۲۵ متر بادی و دو کلاس Unlimited و کلاس ۴۰ ژول ۵۰ متر بادی ثبت خواهند شد. رکوردها پس از تأیید کمیته فنی و اجرایی انجمن قابل ثبت بوده و تنها امتیازات رقابت های IRBRS مورد بررسی قرار می گیرد.  رکوردها در کلاس های رشته ی ریم فایر در صورت برگزاری این رقابت ها نیز ثبت خواهند شد. 

همچنین می توانید از رکوردهای مسابقات جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی در این لینک نیز بازدید نمایید و یا به وبسایت فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی مراجعه نمایید. 

کلاس های ۲۵ متر بادی


کلاس لایت ورمینت Light Varmint

آقای صادق قرنجیکی امتیاز ۷۴۶-۳۳X

کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

آقای امیرحسین شکیبامهر امتیاز ۷۴۶-۳۰X

کلاس های ۵۰ متر بادی

کلاس WRABF AR unlimited 50m

آقای بابک قاضی زاده با امتیاز ۷۰۴ و ۱۸X

کلاس IRBRS 50m

آقای بابک قاضی زاده با امتیاز ۷۲۴ و ۲۷X