رکوردهای انجمن

مطابق با مصوبه کمیته اجرایی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران از سال ۱۳۹۷ ، رکوردهای تیراندازان شرکت کننده در مسابقات انجمن ، در وب سایت این انجمن ثبت و اطلاع رسانی خواهد شد. رکوردها در دو کلاس لایت و هوی ورمینت ۲۵ متر بادی و دو کلاس Unlimited و کلاس ۴۰ ژول ۵۰ متر بادی ثبت خواهند شد. رکوردها پس از تایید کمیته فنی و اجرایی انجمن قابل ثبت بوده و تنها امتیازات رقابت های IRBRS مورد بررسی قرار می گیرد. 


کلاس لایت ورمینت

Isfahan br open des18 74 - رکوردهای IRBRS
آقای علیرضا مومن زاده امتیاز ۷۴۳ و ۳۰X

کلاس هوی ورمینت

Iran BR shooters ranking 1st match 110 - رکوردهای IRBRS
آقای صادق قرنجیکی امتیاز ۷۴۴ و ۳۳X

کلاس WRABF AR unlimited 50m

Babak Ghazizadeh 2 - رکوردهای IRBRS
آقای بابک قاضی زاده با امتیاز ۷۰۴ و ۱۸X

کلاس IRBRS 50m

Babak Ghazizadeh - رکوردهای IRBRS
آقای بابک قاضی زاده با امتیاز ۷۲۴ و ۲۷X