ساخت باشگاه تیراندازی بنچ رست در گلستان

احداث باشگاه تیراندازی بنچ رست گلستان یکی از معیارهای اصلی رشد و توسعه رشته های ورزشی ، میزان وجود زیرساخت ها و مکان های انجام آن ورزش هاست. تیراندازی نیز یکی از رشته هایی است که برای رشد و توسعه نیازمند مکان های اختصاصی با توجه به هر کدام از زیر رشته های این ورزش […]