مسابقه بعدی

مسابقات ۵۰ متر آزاد WRABF Unlimited 

زمان : ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ 

مکان : تهران – باشگاه تیراندازی مهراسپورت 

GFT 0098 - تقویم مسابقات

مسابقات برگزار شده

مسابقات قهرمانی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران 

مهرماه ۱۳۹۸ 

IRBRS national2019 - تقویم مسابقات