مسابقه بعدی


مسابقات ۵۰ متر آزاد WRABF Unlimited 

زمان : ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ 

مکان : تهران – باشگاه تیراندازی مهراسپورت 


مسابقات برگزار شده


مسابقات قهرمانی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران 

مهرماه ۱۳۹۸ 


ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.