قوانین کلاس 50 متر آنلیمیتد 

 

برای دانلود کارت هدف ۵۰ متر کلیک کنید. 

 

ارزش امتیازی حلقه های هدف ۵۰ متر :

در هدف ۵۰ متر ، حلقه ۵ و  ۶  برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه X مرکزی ۰٫۷۹۲ میلیمتر است. برای گرفتن امتیاز ۱۰X حفره شلیک باید این حلقه امتیازی را لمس کند. { مماس شدن حفره شلیک با آن} 

در شکل زیر اهداف امتیازی با خط فرضی مشکی مشخص شده اند. همچنین اهداف سایتر (قلق) نیز در دو طرف اهداف امتیازی مشخص شده است. 

 


کلاس 50 متر لیمیتد (IRBRS 50m)

این کلاس بر پایه قوانین کلاس ۵۰m Unlimited بوده اما پرتابه مورد استفاده محدود به ۱۸.۱۳ گرین می باشد. قوانین کلاس IRBRS 50m Limited به شرح زیر می باشد :