مصاحبه با قهرمانان تیراندازی بنچ رست

مصاحبه با تیراندازن برتر بنچ رست ایران و جهان و انتقال تجربیات