آماده سازی تجهیزات در بنچ رست تفنگ بادی

آماده سازی و استفاده از تجهیزات  آماده سازی تجهیزات از مهارت هایی است که یک تیرانداز برای موفقیت به آن نیاز دارد. تیراندازان بنچ رست برای استفاده بهینه از زمان در تمرین و مسابقه و استفاده بهینه از تجهیزات نیاز به یادگیری این مهارت دارند. قبل از شروع بحث آماده سازی تجهزات بنچ رست باید […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.