معرفی دوربین Sightron SII 36×۴۲ BRD

دوربین Sightron SII 36*42 BRD دوربین یکی از ابزارهای اصلی در تیراندازی بنچ رست است. با توجه به اینکه در بنچ رست نیاز به تمرکز بالا و نشانه روی های مکرری داریم ، کیفیت لنز ، شفافیت و داشتن خطای پارالکس کم از اهمیت زیادی برخوردار است. عوامل مختلفی در انتخاب دوربین مناسب برای بنچ […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.